KeukenMatch, de leukste keukenwinkel van Limburg!
9,9 / 10 ★★★★★ gebaseerd op 150+ reviews

 
 
 
 

Keukenmatch / I-KOOK Sittard, is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Winkels die CBW erkend zijn, hanteren algemene voorwaarden die jou als consument extra goed beschermen bij een aankoop. In deze algemene voorwaarden staan bijvoorbeeld regels over (aan)betalen, annulering, levertijd, vervoer en garantie. Zo bieden wij je dus extra zekerheid.

cbw logo

 

Hieronder:

 

ARTIKEL 1 – Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: de CBW-erkende verkoper/opdrachtnemer,
deelnemer aan de SG CBW, die met de afnemer een overeenkomst
aangaat of wil aangaan;
De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de
ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte
producten en/of halfgerede producten aan de afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter
beschikking stellen van de producten en/of het werk;
Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst
met een consument waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één
of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals
bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals bijv. webwinkel of
postorder;
Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een overeenkomst
die met een consument gesloten wordt anders dan
in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in
artikel 6:230g lid 1f BW, zoals bijvoorbeeld bij consumenten
thuis, op beurzen of op straat;
SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is met
de uitvoering en handhaving van de consumentenregelingen
als bedoeld in de artikelen 19 en 21 van deze voorwaarden;
Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend
materiaal;
Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet
worden uitgevoerd;
Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen
de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde
reparatiemateriaal van de ondervloer.
2. Als de overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie
ook betrekking heeft op aansluiten, installatie-, montage-, en
overige werkzaamheden, dan wordt verstaan onder:
Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen
en bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte
aansluitpunten;
Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen,
bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist
monteren van het product;
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het
product dan wel onderdelen daarvan;
Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden,
het egaliseren van vloeren en muren en het
verwerken van tegels;

ARTIKEL 2 – De geldigheid
Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt
door CBW-erkende woonwinkels en gelden uitsluitend voor
de levering van producten en/of diensten op gebied van
woninginrichting.

ARTIKEL 3 – Intellectueel eigendom
1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom
voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
monsters, stalen en modellen. Als de ondernemer dat vraagt
moet de afnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer
daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die
opeisen.
2. Afnemer mag aanduidingen omtrent rechten van intellectueel
eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter
beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
3. Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop
intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudigen,
openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder
toestemming van de ondernemer.

ARTIKEL 4 – De offerte
1. Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum
geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd
op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en
daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer
gedane metingen. De afnemer moet daarbij de ondernemer
informeren over feiten en/of omstandigheden die de
uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor
zover van belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel
7 en 8). Bij vloeren houdt de ondernemer bij het meten van
de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aan,
daarbij rekening houdend met de verpakkingseenheden
zoals die bij leveranciers besteld moeten worden (strekkende
meters tapijt, pakken laminaat, volledige lengte plinten e.d.).
Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten
en gewichten en stalen en modellen afkomstig van de ondernemer
zijn zo nauwkeurig mogelijk.
2. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te
leveren producten en te verrichten werkzaamheden, de totale
(koop)prijs, de levertijd, de betalingscondities en de risico’s
voor beide partijen.
De ondernemer wijst de afnemer er in de offerte op dat de
afnemer zorgvuldig moet zijn met artikelen, materialen en
gereedschappen van de ondernemer die zich op het werk bevinden,
naast de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer.
Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg daarover
en informatie over de levertijd na afroep, zoals genoemd in
artikel 6 lid 6.
De offerte geeft de prijs van de materialen en de manier
waarop de prijs voor het uit te voeren werk wordt berekend.
Er zijn twee manieren: aanneemsom of regie.
a. bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag af
waarvoor het werk zal worden uitgevoerd;
b. bij regie geeft de ondernemer nauwkeurig op wat de
prijs bepaalt (bijv. uurtarief en prijzen van de benodigde
materialen). De ondernemer kan op verzoek van de afnemer
een richtprijs geven, dat is een schatting van de totale kosten.
De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende kosten
zoals vracht-, leverings-, betaal- of portokosten.
3. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen
niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel
verlangt, kan dit prijsverhogend werken (zie ook artikel 13).
4. De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer
de werkzaamheden goed kan uitvoeren. Als de afnemer
daarbij specifieke verplichtingen heeft, wijst de ondernemer
daarop in de offerte. Denk bijv. aan dat de installatiepunten,
de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform de
tekening van de ondernemer (zie art.7 lid 3 en 4).
5. Als de afnemer de offerte niet accepteert mag de
ondernemer de kosten van het opstellen van de offerte in
rekening brengen. Dit mag alleen als de afnemer bij of voor
het aanvragen van de offerte aantoonbaar is gewezen op de
(hoogte van de) kosten. De afnemer wordt eigenaar van de
offerte en eventuele tekeningen bij betaling van offertekosten.
Het intellectueel eigendom blijft bij de ondernemer.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst (voor overeenkomsten buiten
de verkoopruimte of op afstand: zie artikel 18)
De aanbetaling
1. De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst
met een consument een aanbetaling vragen. Bij een
zakelijke afnemer (niet consument) gelden geen maximum
percentages. Bij een consument is de hoogte van het
maximum percentage afhankelijk van het product.
2. De maximale aanbetaling voor consumenten is 25%,
behalve bij onderstaande producten waarvoor 15% het
maximum is:
a. keukens/badkamers/sanitaire artikelen en/of onderdelen
daarvan, en/of daarmee verband houdende werkzaamheden;
b. parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum,
traprenovatie, natuurstenen-, grind-, (grind)tegel-, giet-,
beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband
met deze producten te verrichten werkzaamheden.

Prijswijziging
3. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden
doorberekend.
4. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het
sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt:
• Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere
wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend.
• Andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten
van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend.
• Andere prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van
de overeenkomst mogen alleen worden doorberekend als
dit is afgesproken. De ondernemer vermeldt daarbij waarom
een prijsverhoging kan worden doorgevoerd en of de
consument daarna wel of niet kosteloos kan ontbinden.
5. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door
bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting
op showroommodellen geven de afnemer geen recht op
prijsvermindering.

Eigendomsvoorbehoud
6. De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten
tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten)
volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten
zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan
derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten)
verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het
verschuldigde bedrag is betaald.
7. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij
faillissement, surseance van betaling of wettelijke
schuldsanering van de afnemer.
Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers
8. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de
ondernemer voldoende zekerheid vragen voor het nakomen
van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst
uitvoert of daarmee verder gaat.
Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
9. De ondernemer hoeft nooit andere schadevergoeding te
betalen aan een zakelijke afnemer dan in deze voorwaarden
uitdrukkelijk is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte
schade, waaronder begrepen schade van derden,
winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.

Voorrijkosten
10. De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het
sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet
is inbegrepen in de overeenkomst, mag de ondernemer altijd
voorrijkosten rekenen, behalve bij non-conformiteit.

ARTIKEL 6 – De levertijd
1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk
moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De
levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke
levertijd staat. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij
een consumentenkoop een vaste levertijd van 30 dagen.
2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt de
ondernemer een extra termijn gegund om alsnog te leveren.
De extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer
dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhogingen
binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken
levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of
schadevergoeding vragen.
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast
afgesproken levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst
met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm
van gevolgschade.
5. Bij een overeenkomst met een consument moet de
ondernemer die schade vergoeden die verband houdt
met de overschrijding en die mede gezien de aard van de
aansprakelijkheid en de aard van de schade hem kan worden
toegerekend.
6. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de
consument besteld wordt door de ondernemer (bestelling
op afroep), dan gaat de afgesproken vaste of vermoedelijke
levertijd lopen vanaf de afroepdatum. Afroep moet gebeuren
binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst,
tenzij anders afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen
die termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk
herinneren en hem maximaal drie maanden geven om
alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst
als geannuleerd beschouwd en is artikel 12 van toepassing.

ARTIKEL 7 – Rechten en plichten van de ondernemer
1. De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en
zoals afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden
worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.
2. De ondernemer houdt zich bij de levering van producten
en uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment
geldende wettelijke voorschriften.
3. De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van
de overeenkomst erop dat de afnemer zorgt voor geschiktheid
van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden
verricht, zoals bijv. dat er voldaan is aan de bouwkundige en/
of installatievoorschriften.
Als de ondernemer daar niet (tijdig) op wijst, moet hij de
door de consument geleden directe schade en kosten vergoeden
en draagt hij zelf zijn eventuele eigen schade.
4. De ondernemer wijst de afnemer ook op:
• onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaamheden,
bijv. het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
• het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken, bijv.
door de consument ter beschikking gestelde materialen of
hulpmiddelen;
Dit geldt alleen als de ondernemer deze kent of redelijkerwijs
hoort te kennen. Doet de ondernemer dit niet, dan is hij
aansprakelijk voor de schade, tenzij hem de schade niet is
toe te rekenen.
5. De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de afnemer
(zie artikel 8 lid 5), geeft over de noodzaak van het gebruik
van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan de
informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt
mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens
rekening en risico het gebruik van de bijzondere
hulpmiddelen komt.
6. De ondernemer zet na de start het werk regelmatig voort.
7. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt
verricht door voor dat werk deskundige personen.
8. Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor
risico van de consument komen, dan wordt de levertermijn
verlengd.
9. Als de afnemer wensen heeft voor geluidsisolatie van een
vloer (bijvoorbeeld in appartementen), dan vraagt de ondernemer
aan de afnemer een verklaring met daarin de gemeten
waarde van ondervloer en dekvloer. Doet de afnemer dat niet
of is die niet beschikbaar, dan waarschuwt de ondernemer
de afnemer voor een mogelijk minder geluidsisolering na
oplevering. De ondernemer zorgt ervoor dat hij kan aantonen
dat de geleverde producten het beoogde geluidswerende
effect hebben, bijv. door overlegging van productinformatie
van de leverancier van de tussenvloer.

ARTIKEL 8 – Rechten en plichten van de afnemer
1. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan
afleveren en het werk kan verrichten.
2. De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het
werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de
voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van
leidingen) heeft.
3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt
daarvoor geschikt is, zoals dat:
• de ruimte deugdelijk kan worden afgesloten;
• er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften;

• er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende
ventilatie aanwezig is.
Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de
ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke
kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade.
4. De afnemer draagt het risico voor schade door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies
en werkwijzen;
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt
gedaan;
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de
afnemer ter beschikking zijn gesteld.
De ondernemer wijst de afnemer wel op de zaken genoemd
in lid 4 van artikel 7.
5. De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere
omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een
kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten
en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen
draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven,
zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen
voor zijn rekening.
6. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren
werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren,
zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging
krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dat meldt de afnemer
dat tijdig aan de ondernemer.
7. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden
plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen
andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen
veroorzaken aan het werk van de ondernemer.
8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed
bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke
wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te
maken.
9. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd
door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet
de afnemer de schade die de ondernemer daardoor lijdt
vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen
worden toegerekend.
10. De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en
gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van
het werk bevinden.
11. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de
ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde werkzaamheden
verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor
ontstane schade.
12. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot
het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met
Arbo-voorschriften.

ARTIKEL 9 – De opslag van producten
1. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden
aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de
producten ondeugdelijk zijn, zal de ondernemer binnen een
redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer
mag na weigering of na tweede levering opslagkosten en
verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening
brengen.
2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de
ondernemer:
a. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten
en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen
of;
b. de producten nog 30 dagen onder berekening van opslagkosten
voor de afnemer in opslag houden.
Als de te leveren producten na de situatie genoemd in a of b
nog niet door de afnemer zijn afgenomen, mag de ondernemer
de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens
de regeling in artikel 12. Naast annuleringskosten mag de
ondernemer ook de opslagkosten voor 30 dagen rekenen.
3. Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal de
ondernemer de producten maximaal 3 maanden in opslag
houden, onder berekening van redelijke interne of externe
opslagkosten. Hierbij houdt de ondernemer rekening met de
verkoopwaarde van de producten en de duur van de opslagperiode,
tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn.
4. Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden nog
steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd
beschouwd en mag de ondernemer, naast de in artikel 12
genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte
interne of externe opslagkosten rekenen. Hij moet de
afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.
5. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt
door de ondernemer in geval van een consumentenkoop
voor zijn rekening door verzekering gedekt.

ARTIKEL 10 – Het vervoer en de beschadiging bij aflevering
1. Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen,
behalve bij meeneemartikelen of als er iets anders is
afgesproken. De ondernemer draagt het risico van
beschadiging en verlies bij vervoer. Als de producten door
een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt de
ondernemer voor een goede verzekering.
2. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan
moet de afnemer dit op het afleverbewijs vermelden. Als er
bij levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen
te constateren, dan noteert de afnemer dat op het
afleverbewijs. Het is raadzaam zichtbare beschadigingen
uiterlijk binnen 2 werkdagen aan de ondernemer te melden.
3. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij na
levering maar voor het vervoer zo veel mogelijk controleren
of de producten onbeschadigd en compleet zijn.

ARTIKEL 11 – De betaling
Koop en verkoop
1. De algemene betalingsconditie is betaling bij aflevering
(contant of pinbetaling), ook als er aanneming van werk in de
overeenkomst is begrepen. Afnemer mag er ook voor zorgen
dat het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de
bankrekening van de ondernemer.
2. Een andere betalingsconditie afspreken mag, maar het is
wettelijk verboden om een consument alleen betaling vooraf
van de (restant)koopsom als betalingsconditie aan te bieden.
3. De ondernemer die in gedeelten levert mag bij elke deellevering
betaling van het geleverde deel vragen. Voor elke
deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.

Aanneming van werk
4. Bij uitsluitend aanneming van werk geldt dat partijen
schriftelijk afspreken dat betaald wordt in termijnen
evenredig met de voortgang van het werk en de levering van
materialen. Daarbij wordt rekening gehouden met de
maximale aanbetalingspercentages (zie artikel 5 lid 2).
Worden hierover geen specifieke afspraken gemaakt, dan
geldt als betalingsconditie:
• bij het geven van de opdracht 25% resp. 15% van de
afgesproken som afhankelijk van het maximum
aanbetalingspercentage van artikel 5 lid 2.
• na de aanvoer van de materialen 35% resp. 45%
• onmiddellijk na de oplevering 30% en
• binnen 14 dagen na oplevering de resterende 10%.
De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.

Betalingstermijn facturen
5. Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk
14 dagen na ontvangst, tenzij anders afgesproken.

Niet-tijdige betaling
6. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling
volgens de wet in verzuim. Toch zendt de
ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn een
betalingsherinnering waarin hij afnemer op zijn verzuim
wijst. De ondernemer geeft hem de kans alsnog binnen 14
dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen
en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet.
7. Na deze nadere termijn mag de ondernemer zonder nadere
ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan
verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de
afnemer. Die kosten zijn beperkt tot maximaal het door weten
regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.
8. De ondernemer mag aan consumenten wettelijke rente
berekenen als na de termijn van lid 6 nog steeds niet is
betaald. De rente mag berekend worden vanaf de in lid 5
genoemde termijn totdat alles is betaald.
Bij een zakelijke afnemer mag de ondernemer wettelijke
handelsrente berekenen na in lid 5 genoemde termijn.

Opschorten betalingsverplichting
9. De afnemer mag bij klachten alleen dat deel van de factuur
inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud en ernst
van de klacht. De ondernemer mag dit deel van zijn factuur
niet invorderen als er terechte klachten zijn. Het andere deel
van de koop-/aanneemsom moet de klant wel binnen de
betalingstermijn betalen.
10. Als bij alleen aanneming van werk betaling in termijnen is
afgesproken en de ondernemer het werk niet voortzet, mag
de afnemer zijn betaling van de termijn opschorten. Eerder
verzonden deelfacturen moet de afnemer wel binnen de
betalingstermijn betalen.

ARTIKEL 12 – De annulering
1. Als de afnemer annuleert is hij een schadevergoeding
verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op
basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding
is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele
kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele
kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt
30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets
anders hebben afgesproken. Deze is 50% als de afnemer
annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering
kan plaatsvinden.
2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve
als de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of
de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij
een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer dit
schriftelijk.
4. Bij de koop van een keuken kan een consument binnen
2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de koop,
schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van
5% van de koopsom met een minimum van € 500. Als de
consument geen e-mailadres van de ondernemer heeft, dan
kan hij ook per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan
via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief
binnen 2 dagen is gebeurd.
5. De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of
op afstand gesloten overeenkomst geen annuleringskosten
te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht
zoals in de wet en in artikel 20 D voor deze verkoopmethode
is vastgelegd.
6. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet
Oneerlijke Handelspraktijken kan een consument de overeenkomst
ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de
consument misleid dan wel agressief benaderd is, bijv. als
de verkoper de consument onder onredelijk zware druk heeft
gezet bij het sluiten van de overeenkomst. De consument
moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.

ARTIKEL 13 – Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is
gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te
maken komen voor rekening van de afnemer.
Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden
verrekend.
Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden
en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en
die door de afnemer worden verlangd.
Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst
dat met instemming van beide partijen niet wordt
uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijv. kolommen en
insprongen en snijverlies, zijn geen minderwerk. Op verzoek
van de afnemer laat de ondernemer restanten bij de afnemer
achter.

ARTIKEL 14 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht
1. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk
is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan
worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode
van zijn verplichtingen ontheven.
2. Als nakoming van de overeenkomst voor een van de
partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een
oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide
partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen
verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen
overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben
zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels
te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in
redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

ARTIKEL 15 – Conformiteit en garantie
1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten
die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal
gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij
bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de
overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting
niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk
vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
2. De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie op de
geleverde producten, bovenop de wettelijke verplichtingen
van lid 1. Partijen kunnen ook anders schriftelijk afspreken.
De 2-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband
houden met niet met de bestemming corresponderend
gebruik door afnemer. De ondernemer maakt dat
aannemelijk. De ondernemer draagt de kosten van reparatie
resp. vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten;
Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de
ondernemer het product niet te vervangen.
Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd, worden
vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het
oorspronkelijke afleveradres.
3. Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk
voorkomen of beperken.
4. Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 2 kan de
afnemer nog rechten hebben op grond van de wet (lid 1).
De ondernemer kan zich dan niet beroepen op het aflopen
van deze garantie.
5. De verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot
conformiteit en garantie van lid 1 en 2 vallen niet onder de
aanbetalingsregeling genoemd in artikel 19. Bij faillissement/
surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van de
ondernemer kan de afnemer zich melden als schuldeiser bij
curator/bewindvoerder.
6. Als de fabrikant van de producten een verdergaande
garantie geeft aan de ondernemer, geldt deze garantie ook
voor de afnemer.
7. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de
bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde
producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder
gebruik als dat is afgesproken.
8. De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen.
Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en
afdoende wordt onderhouden en behandeld.
9. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen
het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of
uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch
oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke
normen of handelsgebruik.
10. Uitgezonderd van de garantie van lid 2 zijn: (wegwerp)
batterijen, verwisselbare lichtbronnen, woonaccessoires en
normale slijtage.

ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid
De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken
die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij
aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen
is afgesproken. Die oorzaken kunnen bijv. zijn:
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als
gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw
of verbouw;
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes
door de directe inwerking van warmtebronnen
zoals zon, CV-leidingen en haarden;
• een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de
betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme
verandering daarin;
• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer
of een onvoldoende vlakke ondervloer, als deze niet door de
ondernemer is aangebracht. De ondernemer meldt voor de
start van het werk het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;
• het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de ondernemer
vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft
gemeten en het resultaat daarvan voldoende was.

ARTIKEL 17 – Klachten en schade
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door
ondernemer veroorzaakte schade aan afnemers eigendommen
moeten volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer. Dit moet bij voorkeur
schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.
2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten
en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen
te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer
klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk
melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering.
Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door
ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de
producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen
schade door ondernemer is veroorzaakt.
3. Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid
om door of namens hem de schade te inspecteren en te
taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering.
Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of
namens de ondernemer.
4. Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan worden
zo spoedig mogelijk na ontstaan – uiterlijk binnen twee
maanden na ontdekking – gemeld, bij voorkeur schriftelijk.
5. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben
dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.

ARTIKEL 18 – Overeenkomsten op Afstand en Buiten de
Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten

A – De overeenkomst
1. Als de consument het aanbod langs elektronische weg
heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische
weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is
gebeurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft
de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als
de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. De ondernemer mag – als de wet dit toestaat – onderzoeken
of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit
een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan,
mag de ondernemer gemotiveerd een bestelling of aanvraag
weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.
4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/
of de dienst de volgende informatie meesturen:
a. het bezoekadres van de ondernemer waar de consument
met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en hoe de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke
melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs van het product of dienst inclusief belastingen,
eventuele afleverkosten en de wijze van betaling, aflevering
of uitvoering van de overeenkomst;
e. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier
voor herroeping.
Deze informatie moet door de consument op te slaan en te
raadplegen zijn.

B – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot
de aankoop van een product – al dan niet gecombineerd met
een dienst – gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen
zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer
mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
maar hem niet verplichten die op te geven.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag
nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de
consument namens hem het product heeft ontvangen. Bij
meerdere deelleveringen uit één bestelling geldt dat de

bedenktijd begint de dag waarop de laatste deellevering door
of namens de consument is ontvangen.
3. Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd
in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet
informeren over herroepingsrecht:
4. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over
het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping
niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het
einde van de in lid B vastgestelde bedenktijd.
5. Zodra de ondernemer alsnog de in lid 4 bedoelde
informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na
de dag waarop de consument die informatie alsnog heeft
ontvangen.

C – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen
zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De
consument mag het product hanteren en inspecteren zoals
hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid C1,
dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het
product.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering
van het product als de ondernemer hem niet voor of
bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie
over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

D – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument
en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier
voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na
deze melding, zendt de consument het product terug, of
overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft
aangeboden het product zelf af te halen. De consument
heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde
toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking,
en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige
uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het
terugzenden van het product bij een overeenkomst op
afstand, behalve:
a. als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument
deze kosten moet dragen; of
b. als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen.
Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst
draagt de ondernemer de retourkosten van het product.
6. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben
verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de
bedenktijd, betaalt de consument het uitgevoerde werk tot
het moment van herroeping.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van
diensten als:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding
bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet
heeft verstrekt; of
b. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de
uitvoering van de dienst heeft verzocht.
8. Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten
ontbonden.

E – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer herroeping door de consument op
elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst
direct een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de
consument, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk
binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen,
behalve als de ondernemer het product zelf afhaalt of de
consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde
betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders
afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de
consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere
methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,
hoeft de ondernemer de extra kosten voor de
duurdere methode niet terug te betalen.

F – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten
uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit tijdig voor het
sluiten van de overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft
vermeld:
1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de
dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht
verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft
uitgevoerd.
2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde
producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van
de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon
bestemd zijn.
3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming
of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
verbroken.
4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk
vermengd zijn met andere producten.

ARTIKEL 19 – Aanbetalingsregeling
(Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden op
www.cbw-erkend.nl)
Deze regeling is uitsluitend van toepassing op een overeenkomst
op gebied van woninginrichting, gesloten in
een fysieke winkel of buiten de verkoopruimte (bijv. bij
consument thuis, op straat of op een beurs). De regeling is
niet van toepassing bij overeenkomsten op afstand, bijv. in
een webshop.
De regeling is van toepassing als de consument bij faillissement/surseance/wettelijke
schuldsanering van de ondernemer
geen product en/of dienst geleverd krijgt terwijl hij wel
heeft aanbetaald. Deze regeling houdt in dat de consument
een vervangende overeenkomst kan sluiten met een andere
CBW-erkende woonwinkel. De aanbetaling wordt op de
prijs in mindering gebracht door en voor rekening van deze
CBW-erkende woonwinkel. Er wordt geen geld terugbetaald.
1. De regeling kent de volgende voorwaarden:
a. De consument doet een schriftelijk beroep op de aanbetalingsregeling
bij de SG CBW. Dat kan via www.cbw-erkend.
nl, zoekcriterium ‘beroep op aanbetalingsregeling’. Dit beroep
moet uiterlijk 3 maanden na uitspraak van faillissement/
surseance/wettelijke schuldsanering en de curator het onder
lid 1b bedoelde bewijs heeft gegeven bij SG CBW ontvangen
zijn.
b. De consument overlegt hierbij een kopie van de overeenkomst,
een aanbetalingsbewijs en een kopie van het
bericht van de curator/bewindvoerder dat de overeenkomst
niet wordt uitgevoerd en dat de aanbetaling niet wordt
terugbetaald.
c. De consument is verplicht zijn vordering op de oorspronkelijke
ondernemer (tot het maximale aanbetalingspercentage
in artikel 5 lid 2) aan de SG CBW over te dragen.
2. De SG CBW laat binnen 2 maanden na ontvangst weten
of het beroep terecht is. Zo ja, dan verstrekt de SG CBW
schriftelijk het bewijs waarmee de consument een vervangende
overeenkomst kan sluiten. Een lijst van ondernemers,
zo veel mogelijk in hetzelfde (prijs)segment, is in te zien op
www.cbw-erkend.nl. Daar staat ook uitgelegd hoe deze lijst
wordt samengesteld. De consument kan zelf suggesties
aandragen bij SG CBW.
3. Bij het sluiten van de vervangende overeenkomst gelden
de volgende regels:
a. De consument overhandigt direct het in lid 2 bedoelde
bewijs van de SG CBW aan de ondernemer waarmee de
vervangende overeenkomst wordt gesloten.
b. De consument sluit de vervangende overeenkomst binnen
6 maanden na ontvangst van het bewijs.
c. De aanbetaling van de consument wordt van de nieuwe
prijs afgetrokken maar niet meer dan 25 of 15% van de
oorspronkelijke prijs en niet meer dan 25 of 15% van de
nieuwe prijs als die lager is dan de oorspronkelijke prijs
(rekenvoorbeelden: zie www.cbw-erkend.nl). Het percentage
van 15% geldt voor:
• keuken/badkamer(-onderdelen) en sanitaire producten en/of
in verband daarmee te verrichten werkzaamheden;
• parket, vloerplanken van massief hout, traprenovatie, marmoleum,
natuurstenen- , grind-, (grind)tegel-, giet-, beton-,
betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband met
deze producten te verrichten werkzaamheden.
• overige productgroepen, die op www.cbw-erkend.nl staan
vermeld.
d. De ondernemer die is vermeld op de lijst werkt mee met
het sluiten van vervangende overeenkomsten. Hij mag alleen
een vervangende overeenkomst weigeren als hij aan SG
CBW aannemelijk maakt dat dit in zijn geval onredelijk is.
e. De ondernemer met wie de consument een vervangende
overeenkomst wil sluiten, houdt zijn normale verkoopprijs
aan. Dat hoeft niet dezelfde prijs te zijn als de oorspronkelijke
ondernemer hanteerde. De regeling is dus geen prijsgarantie.
Speciale actie-, opruimings- of aanbiedingsartikelen
mogen buiten het aanbod blijven.
4. Niet onder de aanbetalingsregeling vallen:
• overeenkomsten op afstand;
• overeenkomsten met zakelijke kopers;
• de productgarantie genoemd in artikel 15;
• het sluiten van een vervangende overeenkomst zonder
toetsing door SG CBW (zie lid 1 en 2);
• het meerdere boven de genoemde percentages.
Er kan ook geen beroep op de regeling worden gedaan
als de curator ervoor zorgt dat hij of een andere partij de
oorspronkelijke overeenkomst tegen dezelfde condities kan
uitvoeren.

ARTIKEL 20 – De geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de
totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten
kunnen zowel door de consument als door de ondernemer
aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Hoe dit in zijn werk gaat is na te lezen op
www.cbw-erkend.nl. Elektronisch kan een klacht worden
ingediend via www.degeschillencommissie.nl.
2. Een geschil wordt alleen behandeld als de consument zijn
klacht eerst bij de ondernemer heeft gemeld.
3. De consument kan binnen 12 maanden na het indienen
van zijn klacht bij de ondernemer het geschil aanmelden. Als
deze termijn door lange klachtafhandeling al is verstreken
dan heeft de consument aanvullend 3 maanden nadat duidelijk
is geworden dat partijen er niet uit komen de tijd, maar
nooit later dan 2 jaar na klachtmelding aan de ondernemer.
Een beroep op termijnoverschrijding geschiedt voor of bij
eerste verweer.
4. Als de consument een geschil aanmeldt bij de Geschillencommissie
is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
Wil de ondernemer zelf een geschil aanhangig maken bij de
Geschillencommissie, dan moet hij de consument vragen
binnen 5 weken te laten weten of hij daarmee akkoord gaat.
Daarbij kondigt de ondernemer aan dat hij na het verstrijken
van deze 5 weken het geschil bij de rechter aanhangig kan
maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak op basis van haar
reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie
zijn bindend. Het geschil kan ook opgelost worden door bemiddeling
van een bemiddelingsdeskundige. Het reglement
wordt op verzoek toegezonden door de Geschillencommissie
en is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl
(zoekterm ‘reglement geschillencommissie wonen’). Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde Geschillencommissie
is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Dit
mag ook via het Europese Platform Online Dispute
Resolution (http://ec.europa.eu/odr), die zal doorverwijzen
naar de Geschillencommissie.
7. Buiten Nederland wonende consumenten zorgen zelf, en
voor eigen rekening, ervoor dat het gebrekkige product bij
de Geschillencommissie kan worden beoordeeld door een
deskundige. Als dit niet mogelijk is, dan volstaat een deskundigenrapport
dat is opgesteld door een deskundige van een
door het thuisland van de consument erkende geschillencommissie,
vertaald in het Nederlands of Engels door een
erkend tolk/vertaler.

ARTIKEL 21 – Nakomingsgarantie
1. De SG CBW staat tegenover de consument borg voor de
nakoming van een door de Geschillencommissie gewezen
bindend advies en een door de bemiddelingsdeskundige
vastgelegde schikking, behalve:
• als de ondernemer het bindend advies binnen 2 maanden
na dagtekening ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd;
• als een beroep op de aanbetalingsregeling genoemd in
artikel 19 gedaan kan of had kunnen worden.
De consument moet binnen 3 maanden na het verstrijken
van de termijn waarbinnen de ondernemer het bindend
advies of de schikkingsovereenkomst moest nakomen,
een schriftelijk beroep hierop doen bij de SG CBW
(via www.cbw-erkend.nl).
2. De SG CBW verschaft geen nakomingsgarantie als – voordat
het geschil in behandeling is genomen – sprake is van:
a. faillissement/surseance van betaling/wettelijke schuldsanering
van de ondernemer;
b. feitelijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de
ondernemer. Bepalend is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging
in het Handelsregister is ingeschreven, of een eerdere
datum waarvan de SG CBW de feitelijke bedrijfsbeëindiging
aannemelijk kan maken.
3. Als de commissie een ondernemer zowel verplicht tot
betaling als het uitvoeren van werkzaamheden, dan zullen
eerst de werkzaamheden worden uitgevoerd alvorens de
betalingsverplichting wordt uitgevoerd, ook al vermeldt het
bindend advies een andere volgorde.
4. Als het bindend advies de ondernemer verplicht om een
product terug te nemen, dan moet de consument daaraan
meewerken en de ondernemer tot terugneming in de
gelegenheid stellen.
5. De garantstelling is beperkt tot € 10.000 per bindend
advies. SG CBW verstrekt deze onder de voorwaarde dat
de consument zijn vordering op grond van het bindend
advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan SG CBW
overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn
beroep op de nakomingsgarantie.
Voor het meerdere is SG CBW verplicht zich in te spannen
om ervoor te zorgen dat de ondernemer het bindend advies
nakomt. De consument wordt aangeboden zijn vordering
voor het meerdere ook aan SG CBW over te dragen, waarna
SG CBW op eigen naam en op kosten van SG CBW indien
redelijkerwijs mogelijk de vordering (eventueel in rechte) zal
verhalen.
6. Als sprake is van een situatie zoals omschreven in lid
2 nadat het geschil in behandeling is genomen, dan is de
nakomingsgarantie beperkt tot
• € 2.269 voor keuken, badkamer of sanitair en daarmee
verband houdend werk
• € 1.361 voor overige producten/diensten.
De laatste 2 zinnen van lid 5 zijn hier ook van toepassing.

ARTIKEL 22 – Nederlands recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
Als de consument gevestigd is in een ander EU-land dan
Nederland en de wet in dat EU-land kent hem verdergaande
rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten toepassen.
© INretail, Postbus 762, 3700 AT Zeist